Factory Tour

စက်ရုံခရီး

ကုမ္ပဏီဌာနချုပ်

ဌာနချုပ်ရုံးဧရိယာ

ဆောက်လုပ်ရေးလွှင့်ဌာနခွဲ

တာဝါကရိန်းထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ

တာဝါကရိန်းစက်ရုံ

တာဝါကရိန်းစက်ရုံ